Obchodné podmienky

Právna doložka

Credits

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Platné pre spotrebiteľov

Predávajúci: POLIMP, spol. s r.o., Átriová 782/5 Prievidza 971 01, Slovenská republika, IČO: 36 337 048, DIČ: 2021854659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sro, Vložka číslo 14803/R, Číslo účtu: SK63 7500 0000 0040 01495 971

Tel.:        +421 907 920 008                                   

e-mail:                                          polimp@polimp.sk
webové sídlo predávajúceho:        www.polimp.sk               

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín 

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 037/772 00 24

e-mail: tn@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácie:  POLIMP, spol. s r.o., Átriová 782/5 Prievidza 971 01e, Slovenská republika

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.            Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy len medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.polimp.sk (ďalej aj „obchod“).

1.2.            Predávajúcim je  POLIMP, spol. s r.o., Átriová 782/5 Prievidza 971 01, Slovenská republika, IČO: 36 337 048, DIČ: 2021854659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sro, Vložka číslo 14803/R, Číslo účtu: SK63 7500 0000 0040 01495 971, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet..

1.3.            Kupujúcim je spotrebiteľ, ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.4.            Tieto VOP upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.polimp.sk medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj „kúpna zmluva“).

1.5.            Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako účastníkov kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia právnej úpravy kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

1.6.            Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa primerane použijú ustanovenia Zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zák.č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.7.            Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.8.            Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

1.9.            Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.10.        Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.11.        Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.12.        Trvanlivým nosičom sa na účely týchto VOP rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

2. Objednávka

2.1.            Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2.            Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3.            Kupujúci je viazaný objednávkou do jej potvrdenia predávajúcim, najneskôr však do doby dodania tovaru. 

2.4.            Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme.

2.5.            Predávajúci ako aj kupujúci sú viazaný kúpnou zmluvou do doby dodania tovaru.

3. Storno objednávky

3.1.            Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní na území Slovenskej republiky a do 25 pracovných dní mimo územia Slovenskej republiky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1.        a.    v prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 2.        b.   tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní
 3.        c.    ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená plná suma do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1.            Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  

4.2.            Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1.        a.    tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 2.        b.   dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3.        c.    tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.3.            Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy t.j. aj pred lehotou podľa bodu 4.1. VOP.

4.4.            Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

 1.        a.    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2.        b.   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3.        c.    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4.        d.   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5.        e.    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 6.        f.       predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 7.        g.    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 8.        h.   predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

5. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

5.1.            Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

5.2.            Spotrebiteľ môže zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom nášho webového sídla.  

5.3.            Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 4.1. týchto VOP.

5.4.            Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zák.č. 102/2014 Z.z. alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

5.5.            Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

5.6.            Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v bode 6.3. a 7.4. týchto VOP.

5.7.            Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

6. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od kúpnej zmluvy

6.1.            Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 5.6. týchto VOP.

6.2.            Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 6.1. týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.3.            Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.4.            Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 6.1. týchto VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7. Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy

7.1.            Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.2.            Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe kúpnej zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

7.3.            Predajná akcia je akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov, organizovaná na základe pozvánky alebo iného spotrebiteľom adresovaného oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie (ďalej len „pozvánka“), ktorej predmetom je najmä prezentácia, ponuka alebo predaj tovaru alebo poskytnutie služieb a počas ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom.

7.4.            Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zák.č. 102/2014 Z.z..

7.5.            Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zák.č. 102/2014 Z.z..

7.6.            Okrem povinností uvedených v bodoch 7.1., 7.3., 7.5. a 6.3. týchto VOP uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

8. Rady pri odstúpení od zmluvy

8.1.            V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy navrhujeme, aby nás najskôr kontaktoval s tým, že zvažuje odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

8.2.            Dodaný tovar je kupujúci povinný zaslať na našu adresu za nasledovných podmienok:

 1.        a.    tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom ochrannom obale,
 2.        b.   tovar nesmie byť použitý,
 3.        c.    tovar nesmie byť poškodený,
 4.        d.   tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne.)
 5.        e.    zašlite spolu s dokladom o kúpe.

8.3.            Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

8.4.            Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

8.5.            V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok alebo v prípade neplatného alebo oneskoreného uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy žiaľ k odstúpeniu od kúpnej zmluvy platne nedôjde a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

9. Cenové podmienky

9.1.            Ceny poštovného a balného sú uvedené v článku 10 týchto VOP.

9.2.            Predávajúci nie je viazaný objednávkou kupujúceho v prípade, že pri platbe vopred nie je uhradená celá suma za objednávku do 7 pracovných dní od objednania. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

10. Poštovné a balné

10.1.        Predávajúci si balné neúčtuje, okrem darčekových balení, ktoré sú spoplatnené podľa samostatného cenníka a nadrozmerných zásielok, na ktoré sa vzťahuje samostatná sadzba poštovného a balného.
10.2.        Tovar je zasielaný, na území Slovenskej republiky, prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom kuriérskej služby.
Tovar je zasielaný, na územie Českej republiky, prostredníctvom  kuriérskej služby.

10.3.        Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky nasledovne:

Slovenská republika SPS kuriér DOBIERKA – 5,0 EUR
Slovenská pošta DOBIERKA – 4,00 EUR

Česká republika

Dodanie do Českej republiky: na dobierku:  7 eur

10.4.        Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, okrem Slovenskej republiky, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
10.5.        Pri požiadavke neštandardného spôsobu doručenia (napríklad prvou triedou, do zahraničia…) je výška poštovného predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

11. Možnosti platby za tovar

11.1.        Kupujúci môže cenu za tovar uhradiť nasledovne:

               a.    uhradením dobierky pri prevzatí tovaru – za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru oproti príjmovému pokladničnému dokladu

11.2.        Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, predávajúci si vyhradzuje právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu do doby, kým bude cena za tovar uhradená, pretože takéto konanie kupujúceho predávajúci považuje za konanie v rozpore s dobrými mravmi.

12. Dodacie podmienky

12.1.        Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar  podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade , že tovar nie je na sklade bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný. Pri platbe jednorazovým prevodom z účtu v banke na bankový účet predávajúceho sa lehota na dodanie tovaru počíta odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 7 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.

12.2.        Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom, na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

12.3.        Tovar je dodávaný na území Slovenskej republiky spôsobom určeným kupujúcim v objednávke a to prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

12.4.        Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím kupujúcim a zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu.

12.5.        Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, okrem Slovenskej republiky, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu predávajúceho  a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

13.Záručné podmienky

13.1.        Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

13.2.        Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

13.3.        Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

13.4.        Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

13.5.        Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

13.6.        Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný list a doklad o kúpe.

13.7.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

13.8.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

13.9.        Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

13.10.    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

13.11.    Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

13.12.    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

13.13.    Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

14.Reklamačný poriadok

14.1.        Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho kupujúcim a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe, alebo pri prevzatí tovaru kupujúcim.

14.2.        Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby (bod 13.10. VOP). Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

14.3.        Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ktorým sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

14.4.        Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 14.9. týchto VOP.

14.5.        Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14.6.        Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

14.7.        Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14.8.        Za reklamáciu sa nepovažuje uplatnenie vád tovaru, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

14.9.        Zodpovednosť predávajúceho za vady sa vzťahuje iba na tie prípady, keď ide o nedostatky veci, ktoré majú povahu vady. Vada veci má svoje príčiny vo výrobe, použitých surovinách a materiáloch či technológii výroby. Reklamovať možno iba takú vadu, ktorá nemá vlastnosti predpísané technickou normou, nespĺňa predpísané technické parametre (napr. výkonnosť, trvanlivosť, stálofarebnosť a pod.) alebo má iné vady. Za vadu sa v zásade nepovažuje vzhľadová alebo funkčná zmena veci v dôsledku jej bežného používania a opotrebenia v podmienkach, pre ktoré je určená. Pri posúdení tejto otázky sa prihliada na dobu zakúpenia a reklamovania veci (tzv. dĺžka používania veci) a ďalej na to, či vec nesie či nenesie známky riadneho udržiavania, ošetrovania a správneho užívania. Nemožno zamieňať životnosť výrobku, t. j. dobu, po ktorú pri správnom užívaní a ošetrovaní môže výrobok vydržať vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v intenzite jeho využívania a záručnú dobu, v ktorej možno reklamovať vady výrobku, t. j. také vady, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiáli či spôsobe spracovania. O zodpovednosť za vady nejde ani vtedy, ak si kupujúci poškodenie či znehodnotenie veci spôsobil sám (napr. nesprávnou manipuláciou, ošetrovaním alebo uschovaním veci).   

14.10.    Tento reklamačný poriadok sa primerane použije aj v prípade sťažností a podnetov spotrebiteľov.

V Dolnom Kubíne dňa 19.5.2020